Интересный форум для изучения Библии, о Христианстве, обсуждения Писании, христианские проповеди, фильмы, музыка, свидетельства бывших мусульман, христиан, истина об Исламе, общения с мусулманами


VƏFTİZÇİ YƏHYA MƏSİHİN YOLUNU HAZIRLAYIR (Matta 3:1 - 4:11) 1. Tövbəyə çağırış (Matta 3:1-12)

Поделиться
avatar
Mesihçi 313
סקרן
סקרן


Дата рег : 2017-05-03
Вера : xristian
Сообщения : 111
Благодарности : 1
Пол : Женщина

VƏFTİZÇİ YƏHYA MƏSİHİN YOLUNU HAZIRLAYIR (Matta 3:1 - 4:11) 1. Tövbəyə çağırış (Matta 3:1-12)

Сообщение автор Mesihçi 313 в Ср Май 03, 2017 4:17 pm

MATTA 3:1-2
1 O günlərdə Vəftizçi Yəhya Yəhudeya çölündə vəz edərək meydana çıxdı. 2 O belə deyirdi: «Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb».
 (Mat. 4:17; Mark 1:1-8; Luka 3:1-18)
Zəkəriyyə oğlu Yəhya səhrada tək qalıb Allahdan öyrənirdi. Allah ona mühüm həqiqətlər öyrətdi, odur ki Yəhya öz xalqına qayıtmaq qərarına gəldi. Allah onu yəhudilərin yanına göndərdi ki, ürəklərinə yaxşı toxumun əkilməsi üçün zəmin yaratsın, gələcək Məsihin yolunu hazırlasın.
Yəhudilərin dinidi qəbul etmək istəyən hər kəs yəhudi qanununa görə, axar suya girib çıxmaq mərasimini yerinə yetirməli idi. Bu mərasim, bütpərəst insanın axan su içində batıb-ölməsini və Allahla əhd bağlayan, barışan yeni insanın dirilməsini nümayiş etdirirdi.
Yəhyanın vəftizinin qeyri-adi cəhəti bu idi ki, o, allahsız bütpərəstləri deyil, mömin yəhudiləri vəftiz edirdi. Yəhya səhradan xalqa xitab edirdi, halbuki səhra şeytanın məskəni sayılır və Azazel olan təkə oraya buraxılırdı (bax: Lev. 16:22). Mömin yəhudilər bu dərəcədə özlərini aldatmağın mənasızlığını dərk etməli idilər, axı hər insan cavanlığından bəri pis fikirlərlə yaşayır (Yar. 8:21) və səmimi tövbə etməlidir. Allah hələ də insanları Öz Kəlamı və Ruhu ilə tövbəyə gətirir, Lakin Allah insanı məcbur etməz və tövbə insanın özünün qərarı ilə olar. Bu həqiqət, bütün bəşəriyyətə aiddir.
Təəccüblüdür ki, Yəhya onların günahlarının aradan qaldırılması üçün qurban gətirmələrini, yaxud çox səy göstərmələrini tələb etmədi, ancaq onları fikirlərini dəyişdirməyə və əqlən təzələnməyə çağırdı; həqiqi tövbə insanın cəhdləri ilə baş verməz, insan öz gücü ilə salehliyə nail ola bilməz, əsil tövbə üçün insanın ürəyi dərindən dəyişilməli və niyyətləri təzələnməlidir. Tövbə edən insandan əməlləri tələb edənlər yanılırlar, çünki insanın öz-özünü dəyişdirə biləcəyini güman edirlər; bu, Əhdi-Cədidin mahiyyətinə ziddir, çünki Əhdi-Cədidin Ruhu insanı təzələyir və xeyirli işlər etməyə həvəsləndirir.
Yəhya insanları günahkar olduğuna iqna edir və günahlarını etiraf etməyə, tərk etməyə, köhnə həyatlarına nifrət edib rədd etməyə, özlərindən imtina etməyə çağırırdı. Onlar öz dindarlıqlarına ümid bağlamamalı, öz işləri ilə saleh sayılacaqlarını ummamalı idilər. Yəhya bizi öz cəhdlərimizlə düzəlmək fikrini başımızdan atmağa çağırır. Onun vəftizi bizə bildirir ki, insanın ümidi yalnız öz günahlarına münasibətdə ölməkdir, əks halda insan murdar günahkar olaraq qalmağa məhkumdur. Günaha münasibətdə ölmək üçün isə Allahın məhəbbət və müqəddəsliyinin axar sularına atılaraq, təmizlənmək və təzələnmək lazımdır.
Yəhya səhrada tək-tənha olarkən, Allah ona Səmavi Padşahlığın gəlməsinin sirrini açdı. Yəhya bildi ki, Allahın günaha qələbə çalacağı yeni dövr başlayır. O dərk etdi ki, Allah Özü Məsih vasitəsilə, Müqəddəs Ruhun gəlişi ilə murdar ürəklərimizi təzələmək üçün yanımıza gəlmək istədi. Buna görə Yəhya Məsihin gəlişini elan edirdi. Yəhyanı xalqı tövbəyə çağırmasının səbəbi, çoxdandır gözlənilən Məsihin gəlişi idi.
İnsan özü əsla Allaha tərəf dönə bilməz. Buna görə də Allahın ərəbcə adlarından biri "Ət-təvvab"dır, yəni tövbəyə gətirən. O Özü yanımıza gələrək bizi Özünə tərəf döndərir. Yəhyanın əsas sözü tövbəyə çağırış deyil, Allahın gəlişi və Padşahlığının yer üzünə yaxınlaşması barədə şad xəbər idi. Bununla bağlı olaraq, Vəftizçi hər kəsi Rəbbi qarşılamaq üçün hazır olmağa çağırırdı.
DUA: Ya Rəbb, mən layiq deyiləm ki, Sən mənim evimə girəsən, çünki fikirlərim natəmiz, nitqim yalan dolu, işlərim pisdir. Məni Öz hüzurundan atma və Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə! Mənim daxilimdə məqbul olan tövbəni gerçəkləşdir ki, mən Sənin izzətini dərk edim və öz-özümü Sənin nurunda tanıyım! Mən günahkar üçün əsil nümunə Sənsən. Mərhəmətinə güvənirəm, lütfünə ümid bağlayıram!
SUAL:

  1. Nə cür tövbə məqbuldur?

avatar
Mesihçi 313
סקרן
סקרן


Дата рег : 2017-05-03
Вера : xristian
Сообщения : 111
Благодарности : 1
Пол : Женщина

Re: VƏFTİZÇİ YƏHYA MƏSİHİN YOLUNU HAZIRLAYIR (Matta 3:1 - 4:11) 1. Tövbəyə çağırış (Matta 3:1-12)

Сообщение автор Mesihçi 313 в Ср Май 03, 2017 4:19 pm

MATTA 3:3-6 
3 Bu o adamdır ki, Yeşaya peyğəmbər onun barəsində demişdi: «Səhrada nida edənin səsi gəlir: “Rəbbin yolunu hazırlayın, Onun keçəcəyi yerləri düz edin”». 4 Yəhya dəvə yunundan paltar geymiş, belinə dəri qurşaq bağlamışdı, yeməyi çəyirtkə və çöl balı idi. 5 Yerusəlim sakinləri, bütün Yəhudeya diyarından olanlar və İordan ətrafında yaşayanlar Yəhyanın yanına gəlirdi. 6 Onlar günahlarını etiraf edərək onun tərəfindən İordan çayında vəftiz olunurdu.
 (Yeş. 40:3; Yəh. 1:23)
Yəhya ucqar bir kənddə yaşayan qasidə bənzəyir ki, öz kəndinə qayıdıb bütün sakinlərinə: «Padşah kəndimizi ziyarət edəcək! Yollarınızı təmizləyin, evlərinizi yığışdırın, rəsmi paltar geyinin!» deyə elan edir. Kənd ağsaqqalları vəziyyəti müzakirə edib, padşahın paytaxtından kəndə gələn yolun yararsız halda olduğunu təsdiq etdikdən sonra padşahın qasidindən xahiş edirlər ki, padşahın yanına qayıtsın və padşahın gəlməyinə mane olacaq yekə daşların aradan qaldırılması üçün işçilər göndərsin, çünki kəndlilər onların köməyi olmadan padşahın yolunu düzəldə bilməzlər.
Müjdəçi Yəhya Vəftizçi Yəhyanın bu sözlərini yazmışdır: «Mən səhrada nida edənin səsiyəm» (Yəh. 1:23). "Mən... səsiyəm", yəni mən sadəcə olaraq səsəm. Danışan Allahdır, Allah Yəhya vasitəsilə Öz fikirlərini söyləyir, necə ki insan öz fikrini səsi ilə ifadə edir. Allahın Kəlamını da məhz belə qəbul etmək lazımdır (1Sal. 2:13). Yəhya haqqında yazılıb ki, o "səs"dir, ucadan nida edən, yuxudan oyadan Şəxsin səsidir. Lakin Məsih haqqında yazılıb ki, O "Kəlam"dır, yəni sözdür, söz isə səsdən daha açıq və dəqiq məna verir, söz öyrədir və nəsihət verir. Yəhya İlahi "səs" kimi insanları oyatdı, xəbərdarlıq etdi, ondan sonra Məsih gəlib "Kəlam" kimi insanları öyrətdi.
Anası Şimşona "qüvvət verən" şərab içməyi haram etdiyi halda, Şimson Allahın iradəsi ilə "qüvvətli" bir kişi olaraq böyüdüyü kimi, Yəhya da lal atadan olduğu halda "nida edənin səsi" oldu. Bunun məqsədi odur ki, "üstün qüvvənin insandan yaranmadığı, Allaha aid olduğu bilinsin".
Yəhyanın çağırışı daha yüksək ruhani mənada bütün insanlara gündəlik qayğılarda, işlərdə batıb qalmasınlar deyə xəbərdarlıq edir; Yəhya insanları Rəbbi düşünməyə, Allahın izzətinin gəlməsi üçün öz yollarını hər cür günahdan təmizləməyə və cəmiyyətdəki yollarını düzəltməyə çağırır.
Yəhya gözəl, bəlağətli sözlərlə kifayətlənmirdi, lakin danışdığı və çağırdığı kimi yaşayırdı. Onun libası başqa peyğəmbərlərinki kimiydi. O, xalqın pisliyinə şəhadət etmək üçün səhraya çəkilib, çəyirtkə yeyirdi, axı səhrada ondan başqa yeməyə heç nə yoxdur. Musanın qanununa görə, bu həşəratın yeiylməsi halal idi (Lev. 11:22). Səhrada yaşayan hər kəs kimi Yəhya da padşah saraylarında yaşayanların yumşaq paltarından çox-çox fərqlənən dəvə yunundan paltar geyinirdi; onun paltarı qaba idi, bədəni incidirdi, lakin Vəftizçi rahat paltardan və dadlı yeməklərdən imtina etmişdi ki, yeməyin, içkinin, təmin olunmuş həyatın deyil, yalnız Allahla münasibətlərin əhəmiyyətli olduğunu sübut etsin. Bəs sənin Rəbb ilə münasibətlərin necədir? Hansı günahlar Onun sənə cavab verməyinə mane olur? "Faydalı" yalanların, düşmənlərinə olan nifrətin, pis fikirlərlərin yadına düşürmü? Sənin günahların səni Rəbbindən ayırır. Bütün diplomların, şəhadətnamələrin, ad-sanın, hörmətin səni hökm günündə xilas etməyəcək. Vicdanın nə haldadır? Yaradanına cavab ver!
Vəftizçinin sözləri Yəhudeya sakinlərinə təsir etdi və onlar Yəhyaya baxmağa, qulaq asmağa gəldilər. İnsanlar diz çökərək, baş əyərək tövbə edirdilər, Yəhya tərəfindən axar sularda vəftiz olunurdular. Günahlarından xəcalət çəkir, pis işlərini açıqca etiraf edir, duada Allahdan onları bağışlayıb təmizləməsini istəyirdilər. Onlar öz qürurlarını öldürür, özlərini Allahdan qorxan möminlər, salehlər saymaqdan imtina edirdilər. Onlar artıq özlərini məhkum olmağa layiq günahkar sayır və Allahdan lütf və mərhəmət diləyirdilər. Vicdanları onlara qarşı şəhadət etdiyinə görə, qanunun onları saleh etmədiyini dərk edirdilər.
Yəhyanın qidası bal və çəyirtkə idi; bu da onun "tövbə" və "tövbəyə yaraşan meyvə" haqqındakı təliminə uyğun idi. Kim başqalarının günahlarına görə yas tutmağa, günaha münasibətdə ölməyə çağırmaqla məşğuldursa, o özü özündən imtina etməyin, günaha və dünyaya münasibətdə ölməyin nümunəsini göstərməlidir.
Vəftizçi Yəhya əvvəllər olduğu bölgədən çıxıb Yerusəlimə yaxın olan bölgələrə gəldi. Yəhyanın xidmətindən faydalanmaq istəyənlər özləri onunla birlikdə "çıxıb" səhraya getməlidirlər.
Həqiqətən də, Kəlamı dadmağa can atan insanlar Onu tapana kimi axtarmalıdırlar. Tövbə təlimini öyrənmək istəyənlər də dünya işlərindən "çıxıb" sakitliyə çəkilməlidirlər.
Əziz qardaşım, öz vicdanını səmimi olaraq sınaqdan keçir və sözlərini, fikirlərini, əməllərini düşün. Rəbbinə gəl və Onun önündə bütün təqsirlərini etiraf et. Allahın müqəddəsliyi, paklığı qarşısında saleh olmadığını, natəmiz günahkar olduğunu başa düş. Özünü inkar et, xudbinliyini unut, Rəbbindən mərhəmət və inayət istə. Sən öz günahlarını etiraf etmədən Onu razı sala bilməzsən. Nə qədər ki sən təqsirlərini sükutla keçirsən, vicdanın rahatlıq tapmaz. Allahın önündə ürəyini aç, çünki O sadiq və ədalətlidir, bütün təqsirlərini bağışlayandır. Yubanmadan Allahın məhəbbətinin axar sularına tullan ki, Məsih səni xilas etsin və sən Allaha və insanlara məqbul olan iman adamı olasan.
DUA: Rəbbim, Allahım, Sən keçmişimə agahsan, cəzaya layiq günahkar olduğumu bilirsən. Böyük mərhəmətinə görə günahlarımı bağışla! Məni Öz hüzurundan atma və Müqəddəs Ruhunu məndən götürmə!
SUAL:

  1. Vəftizçinin vəz və həyatının əsasları nə idi?
    Текущее время Вт Апр 24, 2018 6:26 pm